KRATKI PROGRAMI NOVINA U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA

 

Za zanimanjima diplomirani i/ili master socijalni radnik, logoped i okupacioni terapeut potražnja na tržištu rada u Srbiji i u inostranstvu je velika. Ovaj profil kadrova zapošljava se u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite, predškolskim i školskim ustanovama, privredi, nevladinim organizacijama, javnoj upravi itd…  što potvđuje da Visoka škola socijalnog rada stvara kadrove za budućnost.

Visoka škola socijalnog rada u Beogradu je akreditovana visokoobrazovna ustanova sa tri studijska programa akademskih (240 ESPB) i master (60 ESPB) studija: Socijalni rad,  Logopedija i  Okupaciona terapija. 

„Pošto je naša misija da se na našem fakultetu budući stručnjaci na najbolji mogući način opreme neophodnim znanjima i veštinama i da uspešno započnu ili nastave svoju profesionalnu karijeru, mi konstantno pratimo sve novosti  u oblasti visokog obrazovanja. Tako smo među prvim fakultetima dobili od Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Rapublike Srbije Rešenja kojima se daje saglasnost za izvođenje kratkih programa studija, koji su apsolutna novina u oblasti Visokog obrazovanja u Srbiji (ali ne i u svetu)“, objašnjava Sanja Đurđević, psihoterapeut i docent na Visokoj školi socijalnog rada, autor dva kratka programa “Savetovanje porodice” i “Negovatelj za stara i bolesna lica”.

 

Sta su to kratki programi studija?

Kratki program studija je novost u visokom obrazovanju u Srbiji.

Kratki programi po vrsti, nivou i obimu znanja i veština za koje obučavaju polaznike odgovaraju visokom obrazovanju. Kratki program studija čini osmišljeni skup predmeta i prakse/obuke koji za cilj imaju da obezbede sticanje užih i funkcionalno povezanih znanja i veština, radi osposobljavanja polaznika za obavljanje konkretnog posla, koji po vrsti i nivou kompetencija i složenosti odgovara visokom obrazovanju.

Kratke programe studija mogu da pohađaju svi koji žele da steknu dodatne veštine za određene poslove. Takođe, kompanije, nevladine organizacije, državne institucije mogu svoje zaposlene kojima je potrebna dodatna obuka da upute na ove edukacije. Osnovni uslov za upis na Kratki program studija je završena srednja škola, program naravno mogu pohađati i studenti i oni koji su završili studije, zaposleni i nezaposleni.

Kratki program studija se organizuje u obimu nastavnog procesa od 300 časova aktivne nastave (jedan semestar, odnosno tri meseca) koja obuhvata integrisana teorijska predavanja i praktične vežbe i dodatnu praksu/obuku na radnom mestu.  Završetkom programa ostvaruje se 30 ESPB i Sertifikat za stečeno zvanje, koji ima i poseban dodatak kojim se detaljno opisuje koje predmete je kandidat pohađao, ko je izvodio nastavu, gde je bio na praksi. Nastava se organizuje kombinovanjem klasične nastave u prostorijama škole i nastave na daljinu, što je prilagođeno onima koji su zaposleni.

Takođe je važno reći da se studentima koji završe kratki program studija, a planiraju nastavak studija (na našem ili nekom drugom fakultetu)  mogu priznati predmeti/delovi predmeta koje su položili  u okviru KP, zavisno od stepena preklapanja sa predmetima upisanog studijskog programa.

 

Koji programi su u pitanju?

Na Visokoj školi socijalnog rada realizovaće se pet Kratkih programa studija: Savetovanje porodice; Negovatelj za stara i bolesna lica;  Procena i tretman senzorne integracije; Podsticanje razvoja predveština čitanja i pisanja; Kognitivna rehabilitaciona terapija; Procena i tretman aktivnosti svakodnevnog života.

Ja sam autor i voditelj dva kratka programa i to: Kratki program studija “Savetovanje porodice” i Kratki program studija “Negovatelj za stara i bolesna lica”.

“Savetovanje porodice” je  jedan veoma zanimljiv i posebno koristan program, uz naglasak da nije u pitanju edukacija iz savetovanja i psihoterapije (ona traje više godina ), već bazični program iz savetodavnog rada , koji izvorno počiva na psihoterapijskim postulatima (naročito sistemske porodične psihoterapije). Kroz ovaj program polaznici stiču znanja o normalnim procesima u porodici, uče kako da sagledaju simptome porodične disfunkcionalnosti i razvijaju savetodavne praktične veštine (analiza protokola i prikaza slučaja, realizacija neposrednog  praktičnog  rada polaznika sa porodicom “ in vivo” u supervizijskoj seansi   (video prezentacije). Posebno mi je važan cilj da polaznici identifikuju i sopstvene snage i veštine da kritički i konstruktivno evaluiraju savetodavnii proces i rad.

Program može da bude posebno zanimljiv osobama  koje već rade u pomagačkim profesijama, jer ih opskrbljuje dopunskim znanjima. Na ovom programu studenti imaju četiri predmeta, plus supervizijski rad i praksu.

Na  programu “Negovatelj za stara i bolesna lica” polaznici stiču znanja o normalnoj i o narušenoj strukturi i funkcijama organizma čoveka i stiču i razvijaju praktične veštine u planiranju i sprovođenju mera održavanja dobrog zdravlja i pružanju podrške pojedincima pogođenim bolešću i starim osobama kao i njihovim porodicama (mere mentalne, fizičke i socijalne rehabilitacije, dizajniranje sistema podrške). Ovaj kurs je usresređen na sticanje znanja i veština potrebnih za negu ovih osoba u određenim trenucima, kroz kontinuitet nege i kroz tranzicije u iskustvu bolesti.

 

Koja zvanja studenti dobijaju?

Polaznici dobijaju zvanje Savetnik za porodice i Negovatelj za stara i bolesna lica. Oba stručna profila nalaze se u  novoj Nacionalnoj Klasifikaciji zanimanja, tako da ta činjenica čini ove programe posebno  atraktivnim za one koji nemaju posao  jer se završetkom programa mogu prijaviti Nacionalnoj službi zapošljavanja i tražiti oglase, odnosno  poslodavce koji  traže takve stručnjake.  Savetnik za porodice i Negovatelj za stara i bolesna lica su veoma popularna zanimanja  i u inostranstvu…pa će možda nekome to biti motiv za pohađanje ovih programa studija.

 

Koja konkretna znanja i veštine stiču studenti koji završe Vaše kratke programe studija i gde ih mogu praktikovati?  

U Sertifikatu koji student dobija na kraju edukacije nalazi se Opis posla koji može da obavlja:

– Pruža intenzivne usluge u porodicama koje imaju ispoljenu disfunkcionalnost.

– Učestvuje u radu tima gde se razmatraju slučajevi i daju povratne informacije.

– Sprovodi početne porodične i individualne sesije u instituciji, a po potrebi u kućama klijenata ili drugim situacijama kada je to pogodno za porodicu.

– Sprovodi početne i tekuće procene porodične funkcionalnosti, sa posebnim fokusom na zdravim snagama koje porodica i pojedini članovi imaju i izrađuje individualizovani plan tretmana.

– Sprovodi intervencije kako bi se osiguralo popunjavanje praznina u vezi sa osnovnim potrebama porodice i zajedno sa porodicom planira dugoročnu održivost  ravnoteže zdravlja uprkos teškoćama.

– Pomaže porodici u pristupu psihijatrijskim uslugama i upravljanju lekovima.

– Pomaže porodici da razvije mrežu podrške u prirodnom okruženju.

– Osmišljava konkretne intervencije koje treba da razviju veštine i kod roditelja i kod dece u rešavanju problema.

– Pomaže porodici u nadgledanju ponašanja i uspeha deteta u školi i pomaže roditeljima da se zalažu za obrazovne potrebe svoje djece.

– Pohađa sastanke u vezi sa decom / mladima kada to roditelji nisu u mogućnosti.

– Komunicira sa voditeljem slučaja i sudskim osobljem kada je to potrebno (u konsultaciji sa porodicom).

– Edukuje porodicu kako da učestvuje u izradi individualnog plana oporavka, koji se periodično ažurira, kako bi odražavao pravi cilj podrške porodici/članu porodice.

– Primenjuje intervencije za  osnaživanje i povećanje odgovornosti roditelja.

Dakle, osposobljen je za ove poslove koje može obavljati u različitim ustanovama socijalne zaštite, nevladinim organizacijama, privatnim savetovalištima i sl.

Što se tiče opisa poslova koje može da obavlja Negovatelj za stara i bolesna lica to su:

– Pružanje nege u skladu sa osnovnim principima zaštite starih, nemoćnih, hendikapiranih i hroničnih bolesnika, kako u socijalnim i zdravstvenim ustanovama, tako i u kućnim uslovima;

– Pomaganje pacijentima da vrate fizičke sposobnosti, kao i mentalne;

– Obezbeđivanje individuelne nege pacijentima;

– Praćenje zdravstvenog stanja pacijenata i beleženje vitalnih znakova;

– Pomaganje pacijentima u svakodnevnim aktivnostima;

– Pripremanje, administriranje i beleženje propisane farmako terapije;

– Posmatranje i beleženje stanja pacijenta;

– Pomaganje pacijentima sa osnovim stvarima kao što su kupanje, hranjenje, oblačenje i sl.;

– Procena i upravljanje kliničkim hitnim / kritičnim događajima koji obezbeđuju brzu i efikasnu negu i uputnica gde je to potrebno;

– Korišćenje validnih i pouzdanih alata za procenu kognitivnih funkcija kod starijih zbunjenih pacijenata;

– Sprovođenje programa nege koji je osmišljen tako da promoviše i maksimizira

socijalne, psihološke i funkcionalne sposobnosti pacijenta;

– Prepoznavanje specifičnih potreba starih i hednikepiranih lica, identifikacija i razumevanje problema, procena funkcionalnih sposobnosti i mogućnosti samozbrinjavanja i zbrinjavanja starih lica u ustanovama zdravstvene zaštite;

– Komunikacije sa bolesnicima, njihovom rodbinom i kolegama;

– Održavanje higijene i urednosti bolesničke sobe i neposredne okoline (nameštanje kreveta, menjanje posteljine i održavanje higijene pacijenata);

– Rad po upustvu ili uz nadzor lekara i drugog medicinskog osoblja.

Da li ovaj program podrazumeva i praktični deo?

U Kratkim programima studija poseban akcenat je stavljen na praktičan i samostalni rad studenta.

Praktičan rad podrazumeva boravak i rad u isntitucijama, ustanovama i radnim sredinama u kojima se obavljaju različite delatnosti povezane sa specijalističkom orijentacijom. Izbor tematske celine i organizacije sprovodi se u konsultaciji sa predmetnim profesorom.

Tokom prakse studenti  su u obavezi da vode dnevnik prakse, a nakon obavljene prakse prave izveštaj u formi seminarskog rada sa zadatom temom koji brane pred predmetnim nastavnikom, ističe Đurđević koja naglašava da je broj polaznika kratkih programa ograničen i da svi  zainteresovani mogu kontektirati Visoku školu socijalnog rada u Beogradu i dodatno se informisati.