Izvršni odbor Narodne banke Srbije usvojio Odluku o privremenim merama za banke u cilju olakšavanja pristupa finansiranju fizičkim licima, kojom su za građane stvoreni uslovi za olakšan pristup finansijskim sredstvima. Odlukom su propisana tri seta mera privremenog karaktera.

Prva mera odnosi se na odobravanje novih stambenih kredita iz novogradnje stanovništvu. Omogućavanjem lakšeg pristupa stanovništva stambenim kreditima podržava se i građevinska industrija kao zamajac privredne aktivnosti, kroz brži obrt finansijskih sredstava i održavanje rasta u toj privrednoj grani. Pored u celosti izgrađenih stanova, predmet stambenog kreditiranja, mogu biti i stambene nepokretnosti – objekti u izgradnji, bez obzira na stepen završenosti, ako je reč o projektnom finansiranju banke, odnosno objekti u izgradnji, sa minimum 60% stepenom završenosti ako je reč o projektnom finansiranju druge banke ili o projektu investitora pravnog lica.

Druga mera je usmerena na olakšavanje uslova otplate stambenih kredita građanima, naročito onima koji će se potencijalno suočiti sa smanjenim ili neizvesnim primanjima u narednom periodu, kao i prema građanima koji svoje obaveze žele da izmire u dužem roku od inicijalno planiranog.

Treća mera je mogućnost da fizičkom licu koje ne prima zaradu odnosno penziju u toj banci, banka odobri kredit u iznosu do 90.000 dinara sa rokom dospeća do dve godine, tako što će kao relevantan dokaz o zaposlenju i zaradi ili penziji dužnika u poslednja tri meseca prihvati potpisanu izjavu tog dužnika o tim činjenicama, datu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću.