Zbog trenutne epidemiološke situacije, a u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti Covid 19,  najavljena je stroža kontrola poštovanja svih epidemioloških mera i preporuka republičkog i gradskog štaba za vanredne situacije. Kontrolu poštovanja mera vršiće komunalna milicija i nadležne inspekcijske službe Gradske uprave, kao i republička sanitarna inspekcija. Tokom inspekcijskog nadzora, komunalni inspektor i komunalni milicionar imaju ovlašćenja da izdaju prekršajni nalog i da podnesu prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, odnosno zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa zakonom.

 Takođe, u slučajevima nepoštovanja propisanih mera u vreme trajanja epidemije, u pogledu okupljanja ljudi suprotno propisima, inspekcijski organi i komunalni milicionаr mogu usmeno, u skladu sa zakonom, da nalože da se isprazni objekat, odnosno prostor u kojem je došlo do kršenja propisanih mera, kao i da zabrane obavljanje delatnosti u objektu, odnosno prostoru, u određenom trajanju, dok nadležni organ ne preduzme predviđene mere. U zavisnosti od toga da li se radi o pravnom licu, preduzetniku ili odgovorom licu, ukoliko ti subjekti ne preduzmu aktivnosti radi primene mera lične zaštite od infekcije, kao i ako ne odrede odgovorno lice za neposrednu primenu tih mera, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 300.000. dinara. Novčanom kaznom od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako se ne pridržava mera lične zaštite od infekcije, usmerenih na zaštitu sopstvenog i tuđeg zdravlja i života u vreme trajanja epidemije.

-Nadležne službe Gradske uprave  u saradnji sa republičkim inspektorima, narednih dana intenziviraće kontrolu poštovanja mera koje su donete i na republičkom i na lokalnom nivou. Kaznena politika je opcija samo onda kada druge mere i preporuke ne naiđu na puno poštovanje i doslednu primenu. Zbog toga, pozivam sve naše sugrađane na poštovanje propisanih mera, jer nam je cilj da sprečimo dalje širenje koronavirusa, rekao je Dušan Aritonović, načelnik Gradske uprave.

Izvor: Gradski sajt