Ne treba zanemarivati profesionalni razvoj i unapređivanje načina rada sa učenicima. Naročito ne dok traje pandemija koja je poremetila ne samo predavanja već i učenje. Dok izazovi koji se nameću i nastavnicima i učenicima postaju sve istaknutiji, potrebno je osmisliti inovativne pristupe kako nijedan učenik ne bi bio zanemaren. Ovo je naročito važno za osetljive učenike koji osećaju sve veći pritisak nove stvarnosti nametnute pandemijom. Pomoć i unapređenje kulture jedinstva, poverenja i demoratije su u samoj osnovi projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve“.
Kroz projekat je ponovo prepoznata potreba za kontinuiranim profesionalnim razvojem, razmeni najboljih ideja i praksi, kao i učenja o praktičnoj primeni Referentnog okvira kompetencija za demokratsku kulturu, a tokom novembra su održani novi onlajn treninzi koji su dodatno strukturisani i prilagođeni. Ovog puta je napravljeno 16 vebinara, u dva dela, sa ciljem da se dublje uđe u određene teme. Takođe, namera je bila da se fokusiraju na određene kompetencija iz Okvira i tako prošire praktičnu upotrebu u učionici, ali i onlajn. Preko 200 nastavnika iz 60 škola, koje učestvuju u projektu, prošlo je ovu seriju akreditovanih vebinara, i na osnovu dobijenih povratnih informacija, svi su ih smatrali korisnim za svoj dalji rad. Štaviše, kolege iz škola podelile su niz izvanrednih primera primene kompetencija i na osnovu toga je bilo jasno da učenici u velikoj meri imaju korist od ovih inovativnih pristupa koje nastavnici primenjuju.
Projekat „Kvalitetno obrazovanje za sve“ se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2020”.